Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWYCH
OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
„FORUM”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM”, zwane dalej „FORUM”.
 2. „FORUM” działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 3. „FORUM” podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą „FORUM” jest miasto Łódź.
§ 2
 1. „FORUM” używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd „FORUM”.
 2. „FORUM” może ustanawiać własne odznaki, medale i dyplomy honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym.
§ 3
 1. Terenem działania „FORUM” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. „FORUM” może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. „FORUM” może być członkiem stowarzyszeń i związków krajowych i zagranicznych oraz zawierać różnorodne porozumienia o współpracy.
 4. „FORUM” może przystępować do spółek lub spółdzielni w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych.
§ 4

„FORUM” zostaje powołane na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA
§ 5
 1. Celem „FORUM” jest integracja i wzmocnienie środowisk samorządowych pracowników pomocy społecznej, podnoszenie ich kwalifikacji oraz doskonalenie metod pracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
 2. „FORUM” realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  a) organizowanie spotkań w celu wymiany doświadczeń i opinii na temat funkcjonowania pomocy społecznej,
  b) organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, sympozjów, konsultacji i doradztwa,
  c) dokonywanie analizy i oceny zjawisk mających wpływ na funkcjonowanie pomocy społecznej,
  d) współpracę z krajowymi placówkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,
  e) formułowanie stanowisk „FORUM” w sprawach dotyczących polityki społecznej, stanowiących przedmiot rozstrzygnięć organów centralnych administracji rządowej,
  f) formułowanie wniosków, propozycji i opinii w zakresie uregulowań prawnych dotyczących zagadnień polityki społecznej i kierowanie ich do podmiotów, którym przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej,
  g) gromadzenie i upowszechnianie publikacji dotyczących pomocy społecznej,
  h) opracowywanie i wydawanie publikacji,
  i) projekty społeczne finansowane z różnych źródeł w tym ze środków zagranicznych,
  j) wspieranie merytoryczne i finansowe projektów społecznych oraz osób fizycznych i prawnych realizujących cele i zadania statutowe.
 3. Szczegółowe cele i zadania „FORUM” mogą określać roczne i trzyletnie programy działania opracowane przez Zarząd i uchwalane przez Zebranie Ogólne Członków.
§ 6
 1. Działalność „FORUM” opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw i realizacji zadań statutowych, „FORUM” może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.
 3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów „FORUM”, przysługuje prawo zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE
§ 7

Członkowie „FORUM” dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.
§ 8
 1. Członkiem zwyczajnym „FORUM” może być osoba, która w mieście na prawach powiatu pełni funkcję:
  a) dyrektora ośrodka pomocy społecznej
  b) zastępcy dyrektora ośrodka pomocy społecznej
  c) kierownika filii ośrodka pomocy społecznej
 2. Członek zwyczajny, który w trakcie członkostwa utracił funkcję, o których mowa w pkt. 1 pozostaje nadal członkiem zwyczajnym „FORUM”
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego „FORUM” podejmuje Zarząd w drodze uchwały, po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.
§ 9
 1. Utrata członkostwa zwyczajnego w „FORUM” następuje wskutek:
  a) wystąpienia z „FORUM”,
  b) wykluczenia z „FORUM”,
  c) śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych
 2. Członek może zostać wykluczony z „FORUM” w razie:
  a) rażącego naruszenia Statutu lub Regulaminów „FORUM”,
  b) rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane „FORUM” lub działanie na jego szkodę,
  c) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu karnego,
  d) nieuiszczanie składek członkowskich za co najmniej 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
 3. Utrata członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu.
§ 10
 1. Członek zwyczajny „FORUM” ma prawo w szczególności do:a) wybierania i bycia wybieranym do władz „FORUM”,
  b) uczestnictwa we wszystkich formach działania „FORUM”,
  c) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz „FORUM”,
  d) przeglądania w siedzibie „FORUM” dokumentacji z Zebrań Ogólnych Członków oraz posiedzeń Zarządu.
 2. Członek zwyczajny „FORUM” ma obowiązek w szczególności:a) współdziałania przy realizacji celów i zadań „FORUM”,
  b) przestrzegania Statutu i Regulaminów „FORUM”,
  c) terminowego opłacania składek miesięcznych.
  d) propagowania idei i dorobku „FORUM” wśród współpracowników własnych instytucji oraz niestowarzyszonych ośrodków pomocy społecznej.
§ 11
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na obywatelstwo i siedzibę, w szczególności osoba podejmująca aktywność na polu pomocy społecznej.
 2. Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego „FORUM” podejmuje Zarząd w drodze uchwały, po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.
 3. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz „FORUM”, do której zobowiązał się w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.
 4. Ustalenia § 9 stosuje się odpowiednio.
§ 12
 1. Członkiem honorowym „FORUM” może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na obywatelstwo i siedzibę.
 2. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego „FORUM” jest posiadanie znaczących zasług w obszarze aktywności „FORUM”.
 3. Godność członka honorowego nadaje Zebranie Ogólne Członków na wniosek Zarządu.
 4. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Zebranie Ogólne Członków na uzasadniony wniosek Zarządu.
§ 13
 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 uczestniczyć we wszystkich formach działania „FORUM”.
 2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowie wspierający i honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE
§ 14
 1. Władzami „FORUM” są następujące organy:
  a) Zebranie Ogólne Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Organy wymienione w ust. 1 lit. b i c są wybierane na okres kadencji.
 3. Kadencja organów, o których mowa w ust. 1 lit. b i c trwa 3 lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Zebranie Ogólne Członków sprawozdań z ich działalności.
 4. Członkowie organów, o których mowa w ust. 1 lit. b i c, pełnią swoją funkcję do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.
§ 15
 1. Organy wymienione w § 14 ust. 1 mają charakter kolegialny i podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
 2. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.
 3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos:
  a) Przewodniczącego Zebrania Ogólnego Członków,
  b) Przewodniczącego „FORUM” w obradach Zarządu lub Przewodniczącego obrad Zarządu,
  c) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego obrad Komisji Rewizyjnej.
 4. Organy kolegialne „FORUM” mogą działać na podstawie przyjmowanych przez siebie Regulaminów, opracowanych przez Przewodniczących organów.
§ 16

Zebranie Ogólne Członków jest najwyższą władzą „FORUM” o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.

§ 17
 1. Zebranie Ogólne Członków może być:
  a) zwykłe,
  b) nadzwyczajne.
 2. Zwykłe Zebranie Ogólne Członków, odbywa się jeden raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd „FORUM”.
 3. Zwykłe Zebranie Ogólne Członków na koniec kadencji ma charakter sprawozdawczo – wyborczy.
 4. Zwykłe Zebranie Ogólne Członków w innym terminie ma charakter sprawozdawczy.
 5. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków zwołuje Zarząd „FORUM” z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/5 liczby członków zwyczajnych, w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
§ 18
 1. O terminie, miejscu i porządku obrad zwykłego i nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków, zawiadamia się członków na co najmniej 14 dni wcześniej.
 2. Wnioski o zmianę w składzie władz „FORUM”, nadanie członkostwa honorowego, zmianę statutu i rozwiązanie „FORUM”, mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w porządku obrad zawartym w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania Ogólnego Członków.
 3. Zebranie Ogólne Członków obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Obrad.
§ 19
 1. Uchwały Zebrania Ogólnego Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków „FORUM”.
 2. Zebranie Ogólne Członków zwołane w drugim terminie wskutek braku quorum na pierwszym posiedzeniu, może ważnie obradować i podejmować uchwały niezależnie od ilości obecnych.
§ 20
 1. Do zadań Zebrania Ogólnego Członków należy w szczególności:
  uchwalanie programów działania „FORUM”,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych składanych przez Zarząd „FORUM”, za okres jego działalności między zebraniami ogólnymi,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie końcowych sprawozdań merytorycznych i finansowych składanych przez Zarząd „FORUM” na zakończenie kadencji,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie końcowego sprawozdania z działalności składanego przez Komisję Rewizyjną
 5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej „FORUM”,
 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków i organy „FORUM”,
 7. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego „FORUM”,
 8. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 9. ustanawianie odznak, medali i dyplomów honorowych „FORUM” oraz przyznawanie je osobom fizycznym i prawnym,
 10. uchwalanie zmian Statutu,
 11. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania „FORUM”,
 12. uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Ogólnego Członków,
 13. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, które ze względu na swoją szczególną wagę wymagają wyrażenia woli ogółu członków „FORUM”, a nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów.
§ 21
 1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie „FORUM” wymaga podjęcia uchwały Zebrania Ogólnego w obecności co najmniej połowy liczby członków „FORUM”, bezwzględną większością głosów.
 2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć podstawowego celu „FORUM”.
 3. Rozwiązanie „FORUM” może nastąpić w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.
 4. Uchwała Zebrania Ogólnego Członków w sprawie rozwiązania „FORUM” określa:
  a) przeznaczenie majątku,
  b) imienny skład komisji likwidacyjnej,
  c) podstawowe zasady likwidacji.
 5. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu.
§ 22
 1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym „FORUM”.
 2. W skład Zarządu wchodzi 7 członków zwyczajnych:
  a) Przewodniczący „FORUM”,
  b) 2 Zastępców Przewodniczącego,
  c) sekretarz,
  d) skarbnik,
  e) 2 członków.
 3. Członków Zarządu powołuje oraz odwołuje w głosowaniu tajnym Zebranie Ogólne Członków, z tym, że wybór i odwołanie Przewodniczącego odbywa się oddzielnie.
 4. Zarząd wybiera ze swojego grona dwóch zastępców Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza.
 5. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub zaistnienia okoliczności o których mowa w § 9 ust. 1 i 2, Zarząd ma prawo uzupełnienia swojego składu, jednak nie więcej niż w 30%.
§ 23
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący „FORUM”.
 3. Obsługę administracyjną i finansową „FORUM” prowadzi biuro usytuowane przy Przewodniczącym i utrzymywane ze środków „FORUM”.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem obradczym.
§ 24

Oświadczenia woli, akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisuje w imieniu „FORUM” dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.

§ 25
 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) realizacja uchwał i wniosków Zebrania Ogólnego Członków,
  b) opracowywanie Regulaminu Zarządu
  c) opracowywanie programów działania „FORUM”,
  d) bieżąca realizacja zadań określonych w § 5 ust. 2 niniejszego Statutu,
  e) opracowywanie i uchwalanie budżetu i preliminarza finansowego „FORUM”,
  f) opracowywanie i składanie na Zebraniu Ogólnym Członków, sprawozdań rocznych i końcowych z działalności merytorycznej i finansowej,
  g) zatrudnianie pracowników i wolontariuszy,
  h) zawieranie umów o przystępowaniu „FORUM” do spółek lub spółdzielni w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych,
  i) zawieranie umów o przystępowaniu „FORUM” do stowarzyszeń i związków krajowych i zagranicznych,
  j) udzielanie dotacji i stypendiów,
  k) powoływanie stałych lub doraźnych komisji problemowych oraz określanie przedmiotu i sposobu ich działania,
  l) występowanie do Zebrania Ogólnego Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
  ł) podejmowanie decyzji o wykluczeniu członka zwyczajnego lub członka wspierającego z „FORUM”,
  m) ustalanie wzorów symboli i pieczęci „FORUM”,
  n) prowadzenie rejestru członków i przyjmowanie składek,
  o) redagowanie i prowadzenie strony internetowej „FORUM”,
  p) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia darowizn, zapisów i spadków,
  r) podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku „FORUM”,
  s) zwoływanie Zebrań Ogólnych Członków.
 2. W sprawach wymagających niezwłocznego podjęcia decyzji Zarząd może podejmować uchwały drogą poczty elektronicznej.
§ 26
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym „FORUM”.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków zwyczajnych.
 3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Zebranie Ogólne Członków.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu „FORUM” ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 8. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej lub zaistnienia okoliczności o których mowa w § 9 ust. 1 i 2, Komisja ma prawo uzupełnienia swojego składu, jednak nie więcej niż w 1/3.
§ 27
 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności „FORUM”.
 2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności:
  a) przestrzeganie Statutu,
  b) prawidłowość podjętych aktów prawnych i umów oraz zobowiązań finansowych i majątkowych,
  c) realizację uchwał Zebrania Ogólnego Członków,
  d) poprawność prowadzenia całej dokumentacji „FORUM”.
 3. W czasie wykonywania swoich zadań, członkowie Komisji rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów „FORUM’.
 4. Komisja Rewizyjna składa na Zebraniu Ogólnym Członków, sprawozdanie ze swojej działalności na zakończenie kadencji.
 5. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu „FORUM” z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków.
ROZDZIAŁ V
MAJATEK
§ 38
 1. Majątek „FORUM” może obejmować ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
 2. Majątek „FORUM” może pochodzić z:
  a) pracy członków „FORUM”,
  b) składek członkowskich,
  c) darowizn, zapisów i spadków,
  d) dochodów z majątku „FORUM”,
  e) subwencji i dotacji,
  f) zbiórek publicznych,
  g) dochodów z działalności statutowej ,
  h) dochodów z działalności gospodarczej.
 3. „FORUM” może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących wyłącznie realizacji celów statutowych.
 4. Cały dochód z działalności „FORUM” przeznaczony jest na działalność statutową.
§ 32
 1. „FORUM” prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Gospodarka majątkiem prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
 3. Rokiem obrachunkowym „FORUM” jest rok kalendarzowy.
ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 33

Dotychczasowi członkowie „FORUM” z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu pozostają jego członkami.