O nas

Celem „Forum” jest integracja środowisk samorządowych pracowników pomocy społecznej oraz doskonalenie pracy placówek pomocy społecznej. Powyższe cele „Forum” realizuje w szczególności poprzez:

  • Organizowanie okresowych spotkań i omawianie bieżącej problematyki związanej z funkcjonowaniem pomocy społecznej;
  • Wymianę doświadczeń i poglądów, organizowanie szkoleń, konsultacji i doradztwa;
  • Formułowanie stanowiska „Forum” w sprawach dotyczących polityki socjalnej stanowiących przedmiot rozstrzygnięć organów centralnych administracji rządowej i przedkładanie go tym organom;
  • Formułowanie wniosków, propozycji i opinii w zakresie uregulowań prawnych dotyczących zagadnień polityki socjalnej, kierowanie ich do podmiotów, którym przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej;
  • Inicjowanie zjawisk społecznych;
  • Podejmowanie współpracy z krajowymi placówkami naukowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami państwowymi oraz zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami;
  • Gromadzenie i upowszechnianie publikacji dotyczących pomocy społecznej;
  • Opracowywanie i wydawanie publikacji;
  • Prowadzenie działalności gospodarczej.